Якщо хронометраж застосовується для вивчення передового досвіду, то об’єктом дослідження повинні бути робочі, які застосовують найбільш ефективні прийоми і методи праці

Задача 10.

Спочатку необхідновизначити кількість моментоспостережень для масового виробництва за формулою:

М = ,

де k – питома вага витрат робочого часу, пов’язаних з виконан­ням досліджуваної роботи, або часу роботи устаткування, машини, апарата, верстата (ймовірність зафіксувати робітника або устат­кування у стані роботи) – коефіцієнт завантаженості робочого (устаткування);

(1 – k) – питома вага перерв у роботі робітника або про­стоїв устаткування, машини, апарата, верстата (тобто ймовірність застати робітника чи устаткування у стані бездіяльності);

р – припустимий рівень відносної помилки результатів спосте­реження.

Далі розраховуємо кількість моментів, що припадають на невідомий елемент витрат робочого часу і визначаємо структуру витрат часу, використовуючи табл. 5.1

Таблиця 5.1

Структура витрат часу

Витрати робочого часу Кількість моментоспостережень Затрати часу, %
ПЗ
ОП
ОБС
НР
ППТ
ППД
Тзм М

Потім визначаємо питому вагу втрат робочого часу і робимо висновки.

Задача 11.

Сутність графо-аналітичного методу отримання нормативної лінії полягає в тому, що встановлюється таке положення нормативної лінії відносно точок фактичних замірів, при якому алгебраїчна сума відхилень (відстаней) точок до неї має дорівнювати нулю.

Для побудови нормативної лінії графо-аналітичним методом визначають середнє арифметичне значення для всіх залежних змінних У и незалежних змінних Х і отримують точку з координатами (Хсер; Усер), через яку, за умовою, має проходити нормативна лінія. Цю точку позначають на графіку.

Для визначення положення нормативної лінії необхідно визначити на графіку ще принаймні одну точку, що належить цій нормативній лінії. Тому визначаємо середнє значення (Хсер/; Усер/) для всіх точок Х і У, чисельне значення яких більше Хсер і Усер, та середнє значення (Хсер//; Усер//) для всіх точок Х і У, значення яких менше Хсер і Усер. Таким чином, отримуємо три точки на графіку з координатами (Хсер; Усер), (Хсер/; Усер/) і (Хсер//; Усер//).

Для визначення тангенса нахилу нормативної лінії до додатного напрямку осі абсцис застосовують формулу:

.

Кутовий коефіцієнт за умови однакових масштабів осі Х і У дорівнює . Для того щоб записати рівняння нормативної лінії в загальному виді У = ·Х + b, необхідно визначити величину b – відрізок, що відсікається нормативною лінією на осі ординат.Отримана емпірична формула нормативної лінії використовується для визначення залежних змінних У на основі відомих незалежних змінних Х.

Задача 12.

Спочатку визначається тривалість кожного елементу витрат робочого часу і проставляється відповідний індекс цих витрат в табл. 8. Умовні позначення індексів:

ПЗ – підготовчо-завершувальний час;

ОП – оперативний час;

ОБС – обслуговування робочого місця;

ОТЛ – перерви на відпочинок і особисті потреби;

ППД – перерви, що викликані порушенням трудової дисципліни (ЗВ – з вини виконавця);

ППТ – перерви, що викликані порушенням нормального ходу виробничого процесу (ЗН);

ПТ – перерви, що обумовлені технологією і організацією виробництва;

НР – непродуктивна робота.

Потім складається зведений баланс робочого часу.

Індекс Нормативний баланс Фактичний баланс Економія (+) або втрати (-) часу, хв.
хв. % хв. %
ПЗ
ОП
ОБС
ОТЛ
НР
ЗВ (ППД)
ЗН (ППТ)
Всього

Фактичний баланс отримується за результатами фактичних спостережень. Для розрахунку нормативного балансу робочого часу використовуються нормативи часу на підготовчо-заключні операції, на обслуговування робочого місця, на відпочинок й особисті потреби. Нормативний оперативний час визначається по формулі:Коефіцієнт використання робочого часу (кврч) визначається по формулі:

кврч = ;

Коефіцієнт втрат робочого часу по організаційно-технічних причинах (кЗН):

кЗН = ;

Коефіцієнт втрат робочого часу, пов’язаних з порушенням трудової дисципліни (кЗВ):

кЗВ = ;

Коефіцієнт можливого підвищення продуктивності праці за умови усунення прямих втрат робочого часу (кПп):

кПп = ;

Максимально можливе підвищення продуктивності праці за умови усунення всіх втрат робочого часу (ППп):

ППп = ×100 %.

Задача 13.

Середній рівень виконання норм виробітку (Нвир серед) розраховується як середнє арифметичне зважене значення (для чисел х1, х2, . . ., хn, з ваговими коефіцієнтами w1, w2, . . ., wn):

Нвир. серед. = .

Задача 14.

Спочатку визначається трудомісткість робіт по ТОН, а потім – питома частка робіт по ТОН в загальній трудомісткості.

Задача 15, 16.

Місячний відрядний заробіток робітника і-го розряду (ЗВі) розраховується за формулою:

ЗВі = ,

де N – місячний виробіток, шт.; t – трудомісткість виробу (норма часу), хвилин; С – часова тарифна ставка відповідного розряду, грн.

Задача 17.

Розцінка за один виріб визначається за формулою:

,

де rтс – тарифна ставка робітника-відрядника, грн.; Взм – змінна норма виробітку робітника-відрядника, кількість виробів (деталей); tзм – тривалість робочої зміни, год.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

а) базова

1. Нормування праці: підруч.: / [Абрамов В.М., Данюк В.М., Гриценко А.М., Колот А.М., Чернов В.І.]; за ред. В.М. Данюка і В.М.Абрамова. – К: Віпол, 1995. – 204 с.

2. Багрова І.В. Нормування праці: навч. посіб. / І.В.Багрова. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 212 с.

3. Гадзевич О.І. Оплата праці в умовах ринку: теорія і практика: навч. посіб. / О. І. Гадзевич. – К.: Кондор, 2008. – 400 с.

4. Колот А. М.Мотивація персоналу: підруч. / А.М. Колот – К.: КНЕУ, 2002. – 337 с.

5. Боброва О.Г. Організація і стимулювання праці: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – у 2 ч. – Ч. 2. / О.Г. Боброва – К.: КНЕУ, 2004. — 145 с.

б) допоміжна

6. Васильченко В. С., Гриненко А. М., Грішнова О. А., Керб Л. П. Управління трудовим потенціалом: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 403 с.

7. Медвецький О.О. Організація і стимулювання праці: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / О.О. Медвецький. – К.: КНЕУ, 2002. – 180 с.

8. Чернов В. І.,Оленич Є. І.Нормування праці: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / За ред. Є. І. Оленич. – К.: КНЕУ, 2000. – 148 с.

9. Попова Н.В. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии: серия журнала «Кадры предприятия» / Н.В. Попова. – М.: Финпресс, 2011. – 176 с.

10. Калина, А.В. Удосконалення оплати праці як основного джерела доходів працюючих на основі підвищення ефективності праці / А. В. Калина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6, Т.2. – С. 165-168.

11. Мазин, А. Сдельная и повременная форма оплаты труда: преимущества и недостатки / А. Мазин // Новый Персонал. – 2008. – №9-10. – С. 26-31.

12. Мельник, В. Еволюція поглядів на працю і природу трудових доходів / В. Мельник // Україна: аспекти праці. – 2011. – №1. – С. 11-17.

13. Покатаєва, О. Шляхи вдосконалення системи оплати праці на підприємстві / О. Покатаєва, Г. Кошулинська // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – №3. – С. 138-140.

14. Соколик, М.П. Пропорції між продуктивністю та оплатою праці як фактор економічного зростання / М. П. Соколик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6, Т.2. – С. 159-164.

15. Закон України «Про прожитковий мінімум» від 15.07.1999 року № 966-XIV із змінами і доповненнями в редакції вiд 09.12.2012 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

16. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. №108/95 із змінами і доповненнями в редакції від 09.12.2012 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

17. Галузева угода на 2010-2011 рр. між Міністерством промислової політики України, Фондом державного майна України та профспілками автомобільного та сільськогосподарського машинобудування, машинобудівників та приладобудівників, космічного та загального машинобудування, радіоелектроніки та машинобудування, лісових галузей, машинобудування та металообробки, суднобудування, оборонної промисловості, енергетики та електротехнічної промисловості,атомної енергетики і промисловості України, що об’єдналися для ведення колективних переговорів від 325/18-10 від 04.02.2010 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://industry.kmu.gov.ua

18. Закон «Про Державний бюджет України на 2012 рік» від 22.12.2011 № 4282-VІіз змінами і доповненнями в редакції вiд08.12.2012[Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

19. Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 06.12.2012 № 5515-VІв редакції вiд06.12.2012[Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

20. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI із змінами і доповненнями в редакції вiд 06.12.2012 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

21. Статистична інформація. Макроекономічні показники [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

22. Статистична інформація. Доходи населення. Заробітна плата [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

в) інформаційні ресурси

23. Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] /Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

24. Офіційний сайт Кабінету міністрів України [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua

25. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

26. Урядовий портал: єдиний веб-портал органів виконавчої влади України [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://kmu.gov.ua

27. Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.mlsp.gov.ua

Додаток А

Таблиця 1

Нормативні коефіцієнти сталості хронорядів залежно від серійності виробництва

Тривалість елементу роботи, що вивчається Машинна робота Машинно-ручна робота Спостереження за роботою обладнання Ручна робота
Масове виробництво Тривалість елементу: до 10 с більше 10 с 1,2 1,1 1,5 1,2 1,5 1,3 2,0 1,5
Багатосерійне виробництво Тривалість елементу: до 10 с більше 10 с 1,2 1,1 1,6 1,3 1,8 1,5 2,3 1,7
Серійне виробництво Тривалість елементу: до 10 с більше 10 с 1,2 1,1 2,0 1,6 2,0 1,8 2,5 2,3
Дрібносерійне (малосерійне) і одиничне виробництво 1,2 2,0 2,5 3,0

Таблиця 2

Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних тарифних ставок робітників першого розряду з нормальними умовами праці виробничих об‘єднань і підприємств машинобудування до законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати

№ сітки Види виробництв та робіт, професії робітників Перший розряд (копійки за годину) Коефіцієнти
1. Слюсарі-інструментальники і верстатники широкого профілю, які зайняті на універсальному устаткуванні інструментальних та інших цехів підготовки виробництва при виготовленні особливо точних, відповідальних і складних пресформ, штампів, приладдя, інструменту, приладів та устаткування; верстатники на унікальному устаткуванні, які зайняті виготовленням особливо складної продукції; слюсарі-ремонтники, електромонтери та наладчики, які зайняті ремонтом, налагодженням та обслуговуванням особливо складного універсального устаткування; інші висококваліфіковані робітники, які виконують особливо складні і унікальні роботи. 1,32
2. Робітники основного та допоміжного виробництва. 1,21
3. Робітники, зайняті на інших роботах, безпосередньо не зв’язаних з основним характером діяльності підприємства. 1,1

Розрахункова середньомісячна норма тривалості робочого часу при 40-годинному робочому тижні на 2013 рік становить 167 годин

Таблиця 3

Тарифні коефіцієнти

Розряди тарифної сітки І ІІ ІІІ ІV V VІІ VІІІ
Тарифні коефіцієнти 1,0 1,1 1,35 1,5 1,7 2,0 2,2 2,4

Додаток Б

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА „ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА”

Контрольна робота

з дисципліни “ОРГАНІЗАЦІЯ НОРМУВАННЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА”

Варіант № __

Виконав:

студент групи 3зЕП П.І.Б.

Перевірив


2614899845132362.html
2614929517314835.html
    PR.RU™